Gizlilik Politikas?

Son güncellenme: 16/04/2024

Güvenli?iniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle payla?aca??n?z ki?isel verileriz hassasiyetle korunmaktad?r.

Biz, Twitch Botu, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve ki?isel verilerin korunmas? politikas? ile,hangi ki?isel verilerinizin hangi amaçla i?lenece?i, i?lenen verilerin kimlerle ve neden payla??labilece?i,veri i?leme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; i?lenen verilerinize ili?kin haklar?n?z?n neleroldu?u hususunda sizleri ayd?nlatmay? amaçl?yoruz.

Toplanan Ki?isel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimlik, (isim, soy isim, do?um tarihi gibi) ileti?im, (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum gibi)özlük, sosyal medya, finans bilgileriniz ile görsel ve i?itsel kay?tlar?n?z taraf?m?zca,çerezler (cookies) vb. teknolojiler vas?tas?yla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerleve bazen de analitik sa?lay?c?lar, reklam a?lar?, arama bilgi sa?lay?c?lar?,teknoloji sa?lay?c?lar? gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek,depolanarak ve güncellenerek, aram?zdaki hizmet ve sözle?me ili?kisi çerçevesindeve süresince, me?ru menfaat i?leme ?art?na dayan?larak i?lenecektir.

Ki?isel Verilerinizin ??lenme Amac?

Bizimle payla?t???n?z ki?isel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmenizamac?yla sizlerle sözle?meler kurabilmek, sundu?umuz hizmetlerin gerekliliklerinien iyi ?ekilde ve aram?zdaki sözle?melere uygun olarak yerine getirebilmek,bu sözle?melerden do?an haklar?n?z?n taraf?n?zca kullan?lmas?n? sa?layabilmek,ürün ve hizmetlerimizi, ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda geli?tirebilmek ve bugeli?melerden sizleri haberdar edebilmek, ayr?ca sizleri daha geni? kapsaml? hizmetsa?lay?c?lar? ile yasal çerçeveler içerisinde bulu?turabilmek ve kanundan do?anzorunluluklar?n (ki?isel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla payla??lmas?)yerine getirilebilmesi amac?yla, sözle?me ve hizmet süresince, amac?na uygun ve ölçülü bir?ekilde i?lenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Ki?isel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktar?labilece?i

Bizimle payla?t???n?z ki?isel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmetald???m?z ve/veya verdi?imiz, sözle?mesel ili?ki içerisinde bulundu?umuz,i? birli?i yapt???m?z, yurt içi ve yurt d???ndaki 3. ?ah?slar ile kurum vekurulu?lara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idariönlemler al?nmas? ko?ulu ile aktar?labilecektir.

Ki?isel Verileri ??lenen Ki?i Olarak Haklar?n?z

KVKK madde 11 uyar?nca herkes, veri sorumlusuna ba?vurarak a?a??daki haklar?n? kullanabilir:

  1. Ki?isel veri i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme,
  2. Ki?isel verileri i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,
  3. Ki?isel verilerin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme,
  4. Yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri bilme,
  5. Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? hâlinde bunlar?n düzeltilmesini isteme,
  6. Ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyar?nca yap?lan i?lemlerin, ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
  8. ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme,
  9. Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ramas? hâlinde zarar?n giderilmesini talep etme, haklar?na sahiptir.

Yukar?da say?lan haklar?n?z? kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

?leti?im

Sizlere talepleriniz do?rultusunda hizmet sunabilmek amac?yla, sadece gerekli olan ki?isel verilerinizin,i?bu gizlilik ve ki?isel verilerin i?lenmesi politikas? uyar?nca i?lenmesini,kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam etti?iniztakdirde kabul etmi? oldu?unuz taraf?m?zca varsay?lacak olup, daha ayr?nt?l? bilgiiçin bizimle [email protected] e-mail adresi üzerinden ileti?ime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.